จัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรการตามคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 1113/2564 ลว.7 เม.ย.64 สำหรับประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
   
 
   

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร มีคำสั่งให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชุมพรต้องกรอกข้อมูลประเมินความเสี่ยงแก่หน่วยรับริการสาธารณสุข โดยการสแกน QR Code ผ่านระบบ Google Form "Save Chumphon"

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2564