จัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ จ้างทำป้ายไวนิลมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 โควิด -19
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2565