จัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะผู้บริหาร
 
 
นายธรรมนูญ ศรีนวล โทร.089-8730535
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
นายสุวาพิน ฤกษ์พล โทร.087-8864511
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายบุญจันทร์ รักขันโท โทร.087-8864511
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายชาญชัย หงษ์ทอง โทร.081-5377380
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล