จัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
นายองอาจ งามธรรมนิตย์ โทร.084-2426199
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภาย
นายจตุร ทิพย์อักษร โทร.064-0514085
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาววัชรี น้อยแนม โทร.095-4297479
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายมาโนช ศรีสุวรรณ โทร.087-8821289
ผู้อำนวยการกองช่าง