จัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองคลัง
 
 
นางสาววัชรี น้อยแนม โทร 095-4297479
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางนิศานาถ กรแก้ว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
นางสาวจีราพร สุขพิลาภ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาวจุฑารัตน์ จันดำ
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวชุติมา ศรีสน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางอริยา สุขบรรพต
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราภรณ์ ดังงา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้
นางภาคินี วรังอาจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี
นางสาวจุฑามาตฐ์ ศรีคำ
คนงาน