จัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง
 
 
นายมาโนช ศรีสุวรรณ โทร.087-8821289
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายจันทร์วรรณ์ หนูม่วง โทร.089-9707010
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นางวันทนีย์ ดีสมุทร โทร.064-0360030
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายนรชัย สุขบรรพต
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวีระยุทธ เรืองจันทร์
คนงาน