ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น เรื่อง การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น จ
หัวข้อข่าว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น เรื่อง การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น จ
หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น
ราคากลาง
4,377,000.00
ซื้อเอกสาร
2 - 15 พฤษภาคม 2560
ยื่นซอง
23 พฤษภาคม 2560
ติดต่อสอบถาม
036902111
รายละเอียดข่าว
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น จำนวน 1 หลัง ลักษณะงาน อาคาร คสล. 2 ชั้น พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ก่อสร้างตามแบบกองช่าง อบต.ซับสนุ่น) ราคากลางโดยการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ จำนวนเงิน 4,377,000.00 บาท (-สี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ๑.เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อย 1,969,650.00 บาท ๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา ๓.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 5.บุคคลหรือนิติบุคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ 6.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนใบระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๗.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้ กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ (ห้องท้องถิ่น ชั้น ๑ ที่ว่าการอำเภอมวกเหล็ก) และคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคา ฯ จะแจ้งผู้ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะ โดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณะชน ในวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป อบรมชี้แจงผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ สำนักงานบริการลูกค้า กสท. สระบุรี เลขที่ 690/50 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ประกวดราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น จำนวน 1 หลัง ในวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 14.00 น. ผู้สนใจขอรับ / ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น ระหว่างวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึงวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑6.3๐ น. เฉพาะวันทำการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.subsanun.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๖-๙๐๒๑๑๑ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕60 (นายวรวุธ เซี่ยงคิ้ว) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น