ประชาสัมพันธ์ รับโอนย้ายข้าราชการ 3 ตำแหน่ง

......................ประชาสัมพันธ์...................... 
รับโอนย้ายข้าราชการ 3 ตำแหน่ง
1. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1- 4
2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 - 5
3. นิติกร 3 - 6