ช่วงปีใหม่ มีหลายหน่วยงานมาสวัสดีปีใหม่ ท่านนายก ธรรมนูญ ศรีนวล ( อบต.บ้านนา)