ประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีลอยกระทงและแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2557