โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร "ดาวเรืองตัดดอกเพิ่มรายได้ในครัวเรือน"

ระยะเวลาดำเนินการ

     วันที่ 13 -18 กรกฏาคม 2560 เริ่มประชาสัมพันธ์ / รับสมัครผู้เข้าอบรม

     วันที่ 19 - 24 กรกฏ่คม 2560 จัดเตรียมสัวดุที่ใช้ในการอบรม / ติดต่อวิทยากรณ์