นายมาโนช ศรีสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายจันทร์วรรณ์ หนูม่วง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายนรชัย สุขบรรพต
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวีระยุทธ เรืองจันทร์
คนงานทั่วไป