นายธรรมนูญ ศรีนวล
นายก อบต.บ้านนา
นายสุวาพิน ฤกษ์พล
รองนายก อบต.บ้านนา
นายบุญจันทร์ รักขันโท
รองนายก อบต.บ้านนา
นายชาญชัย หงส์ทอง
เลขานุการนายก อบต.บ้านนา