นายวิรัช เพชรพิรุณ
ประธานสภา อบต.บ้านนา
นายฉลวย อุชุภาพ
รองประธานสภา อบต.บ้านนา
นายองอาจ งามธรรมนิตย์
เลขานุการสภา อบต.บ้านนา
นายกวี จิตต์รื่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นายประสาร โชติคุตร์
สภาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นางจันทนา นาคเพ่งพิศ
สภาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายจรวย รัตนพันธ์
สภาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายปรีชา พุ่มบุตสุธน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นางบุญจริง อยู่สุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นายทัศนะ กอนหานต์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายจำนง เพชรพิรุณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายอมร พรหมรัตน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นางขวัญเรือน วัฒนพันธ์
สภาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นายธาตรี อินทร์นิมิตร
สภาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นายทิพย์ สมตัน
สภาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
นายปริศดา เพ็งโคนา
สภาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
นางไพรินทร์ แก้วนิ่ม
สภาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
นายจีรศักดิ์ หลักซั่ว
สภาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
นางสาวพัชรินทร์ ศรีสนธ์
สภาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
นางปราณี ปิ่นแก้ว
สภาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
นางอารีย์ สุวรรณ์
สภาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
นายไพฑูรย์ เจิมแก้ว
สภาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
นายชำนาญ ซ่อนศรี
สภาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13