นายองอาจ งามธรรมนิตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายจตุร ทิพย์อักษร
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาววัชรี น้อยแนม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายมาโนช ศรีสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองช่าง