นายจตุร ทิพย์อักษร
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวภคพร ลือน้อย
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
ว่าง
นิติกร ปก./ชก.
นางเดือนเพ็ญ ทองเขียว
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นางปาณิสรา ชาญชัยศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายธีระพงศ์ เผือกขำ
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
นางอาภรณ์ สุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวศิริพร เสนาภักดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบติการ
นางจันทรา กาทอง
ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก
นางจงกล หงษ์ทอง
ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก
นางสาวโสภา ลือชัย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวพชรพัชร์ มาตะนัง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางจรรยกร แจ่มทุ่งคา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นายศักดิ์ชาย สุขบรรพต
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายวิรัช นาคเพ่งพิศ
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ
นายวิโรจน์ พูนสวัสดิ์
คนงานทั่วไป
นายสุชาติ เสนาการ
คนงานประจำรถขยะ
นางจำเนียน แหวนเงิน
คนงานทั่วไป
นายสำเนา ศรีคำ
ยาม
นายวีระศักดิ์ นิลพัฒน์
คนงานประจำรถขยะ