ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราภรณ์  ดังงา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้