ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์  ดังงา
ผู้ช่วยพนักงานจัดเก็บรายได้