นางสาวพัชรินทร์  ศรีสนธ์
สภาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10