นายมาโนช  ศรีสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายจันทร์วรรณ์  หนูม่วง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายนรชัย  สุขบรรพต
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวีระยุทธ  เรืองจันทร์
คนงานทั่วไป