นางสาววัชรี  น้อยแนม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางนิศานาถ  กรแก้ว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ชำนาญการ
นางสาวจีราพร  สุขพิลาภ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
นางอริยา  สุขบรรพต
เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี
นางภาคินี  วรังอาจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี
ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราภรณ์  ดังงา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์  ดังงา
ผู้ช่วยพนักงานจัดเก็บรายได้
-
คนงานทั่วไป
-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้