ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  ได้ยกฐานะจากสภตำบล

เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙   มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  ๑๐๑,๓๓๕  ไร่  หรือประมาณ  ๑๖๒.๑๔ ตารางกิโลเมตร  โดยมีพื้นที่ครอบคลุมตำบลบ้านนาทั้งตำบล