เขตการปกครอง

 

ตำบลบ้านนา  ประกอบด้วยหมู่บ้าน  จำนวน  ๑๓  หมู่บ้าน  เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้ง  ๑๓  หมู่บ้าน   ได้แก่

                                                หมู่ที่  ๑                   บ้านนา

                                                หมู่ที่  ๒                  บ้านเขาปูน

                                                หมู่ที่  ๓                  บ้านคณฑี

                                                หมู่ที่  ๔                  บ้านนาปรือ

                                                หมู่ที่  ๕                  บ้านถ้ำสนุก

                                                หมู่ที่  ๖                   บ้านเขาวง

                                                หมู่ที่  ๗                  บ้านท่ามะปริง

                                                หมู่ที่  ๘                  บ้านในง่วม

                                                หมู่ที่  ๙                   บ้านส้านแดง

                                                หมู่ที่  ๑๐                บ้านนาแซะ

                                                หมู่ที่  ๑๑                 บ้านช่องเพลียก

                                                หมู่ที่  ๑๒               บ้านสระยักษ์

                                                หมู่ที่  ๑๓               บ้านห้วยขนุน