จัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา
     1. ก่อสร้าง บำรุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค
     2. ก่อสร้าง ดูแล บำรุงรักษาแหล่งน้ำ
     3. การจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้องรองรับกับการขยายตัวของเมืองหลวงและ สนามบินสุวรรณภูมิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา

     1. การจัดระเบียบชุมชนและสังคม
     2. การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน
     3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา

     1. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     2. ส่งเสริมการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     3. การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา

     1. การส่งเสริมการดำเนินงานโดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ
     2. งานสวัสดิการสังคม
     3. การส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
     4. การส่งเสริมการศึกษา
     5. การส่งเสริมและบำรุงรักษา ศาสนา ศิลป วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     6. การสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยวและการขนส่ง
แนวทางการพัฒนา
     1. การส่งเสริมการวางแผน
     2. การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการขนส่ง
     3. การส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
แนวทางการพัฒนา
     1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
     2. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน
     3. การปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสาร
     4. การปรับปรุงและพัฒนารายได้
     5. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
     6. การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
     7. การก่อสร้าง/การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและการบำรุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
     8. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร